Notis Data Peribadi

EMERALD CAPITAL DEVELOPMENT SDN BHD, anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat berkaitan (selepas ini dirujuk sebagai "kami" atau "kita") dengan ini memaklumkan kepada anda sebagai pelanggan kami yang dihargai atau pelanggan berpotensi bahawa notis ini disampaikan kepada anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai "PDPA"). Polisi Perlindungan Data Peribadi (selepas ini dirujuk sebagai "Polisi ini") akan menerangkan mengenai cara kami mengutip dan mengendalikan Data Peribadi anda mengikut PDPA.

 

1. Pengumpulan Data Peribadi dan Sumber
Sepanjang transaksi dan urusan dengan kami, kami akan mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda bagi membolehkan kami membuat transaksi dengan anda atau memberikan perkhidmatan dan / atau produk yang berkaitan dengan perniagaan kami kepada anda. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai cara, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
a. Perjanjian untuk penjualan dan pembelian hartanah kami atau untuk perkhidmatan kami;
b. Borong kami sama ada dalam format elektronik atau bercetak;
c. Berurusan dengan anda melalui telefon atau e-mel;
d. Kad perniagaan atau maklumat lain yang diberikan kepada kami atau yang diberikan kepada pekerja kami atau agen lain atau yang diletakkan di premis kami.

 

2. Jenis-jenis Data Peribadi
Kami mungkin mengumpul pelbagai jenis Data Peribadi anda dari masa ke semasa yang mungkin termasuk nama, umur, kad pengenalan ( MyKad ) nombor, nombor pasport, alamat pos, alamat e-mel, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, pekerjaan, julat gaji, maklumat seperti telefon, nombor telefon bimbit dan faksimili, bangsa, kepercayaan agama, kewarganegaraan, fotograf, cetakan jari, jenis pinjaman yang dipohon berhubung dengan pembelian harta, kad kredit, maklumat akaun bank dan maklumat daripada pihak ketiga seperti menghubungi wakil-wakil anda, kontraktor, peguam, dan ahli kewangan dan data lain yang berkaitan bagi tujuan seperti yang dinyatakan di bawah ini.

 

Senarai Data Peribadi yang dinyatakan di atas adalah tidak menyeluruh dan mungkin termasuk Data Peribadi lain bergantung kepada sifat transaksi dan urusan.

 

3. Penggunaan Data Peribadi

Kami memproses dan / atau mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut (selepas ini dirujuk sebagai "Tujuan"):
a. Untuk memproses urusniaga yang sewajarnya berhubung dengan perkara diperniagakan;
b. Memproses apa-apa bayaran berkenaan dengan perkara diperniagakan;
c. Untuk mengekalkan pengurusan rekod dalaman kami;
d. Untuk siasatan dalaman, audit atau tujuan keselamatan;
e. Untuk menjalankan analisis pemasaran dan pembangunan perniagaan mengenai projek-projek kami, produk dan / atau perkhidmatan;
f.  Untuk menyampaikan kepada anda maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan kami yang terbaru atau produk dan aktiviti-aktiviti yang akan datang melainkan jika anda sebaliknya memberitahu kami dengan menulis bahawa anda tidak bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi anda bagi maksud itu dan / atau;
g. Mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan dan mendedahkan apa yang diperlukan di bawah kehendak mana-mana undang-undang, peraturan, perintah mahkamah, undang-undang, garis panduan dan / atau kod yang terpakai kepada kami.

 

4. Pendedahan Data Peribadi
i)  Entiti dalam EMERALD CAPITAL DEVELOPMENT SDN BHD
Data peribadi yang diberikan kepada kami diproses oleh entiti kami samada di dalam atau di luar Malaysia atas sebab-sebab berhubung dengan Tujuan.

 

ii.) Pihak Ketiga
Secara umumnya, kami akan menyimpan Data Peribadi yang diberikan kepada kami sebagai sulit. Walau bagaimanapun, Data Peribadi boleh didedahkan kepada pihak ketiga  yang berkaitan samada di dalam atau di luar Malaysia atas sebab-sebab yang berkaitan dengan Tujuan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau menurut hubungan  kontrak yang berkaitan ( contoh: kami melantik pembekal perkhidmatan pihak ketiga) :
a. Mana-mana pihak yang kepadanya kita berada di bawah keperluan undang-undang untuk mendedahkan Data Peribadi oleh undang-undang atau sebagai maklum balas kepada badan berkuasa, termasuk pihak berkuasa kerajaan, badan berkanun, agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, majlis-majlis tempatan dan / atau pengawal selia industri dan juga kepada mana-mana pihak ketiga yang lain menurut mana-mana perintah mahkamah;
b. Kemudahan awam dan pembekal utiliti;
c. Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk menyediakan perkhidmatan kepada atau bagi pihak kami (seperti kontraktor, juruaudit, perunding, akauntan, peguam , penasihat kewangan dan profesional, pemberi pinjaman, syarikat insurans dan syarikat-syarikat pengurusan harta);
d. Usaha sama dan rakan kongsi perniagaan dan / atau;
e. Pemilik tanah yang berkenaan, Badan Pengurusan Bersama dan / atau pengurusan perbadanan.

 

Anda dengan ini mengakui bahawa pendedahan tersebut boleh berlaku dan membenarkan kami untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak yang berkaitan seperti yang dinyatakan di atas.

 

5. Keselamatan Data Peribadi
Oleh kerana kami menghargai Data Peribadi anda, kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi semua Data Peribadi terhadap mana-mana akses yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan, kehilangan, kemusnahan atau kerosakan apabila memproses Data Peribadi anda.

 

6. Akibat Keengganan atau Kegagalan Pemberian
Kami ingin memberitahu anda bahawa ia adalah wajib bagi anda untuk memberi Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini.
Keengganan atau kegagalan anda untuk memberikan Data Peribadi anda boleh menyebabkan yang berikut:
a. Ketidakupayaan pihak untuk merasmikan atau menjalankan perkara yang diperlukan dalam perkara yang diperniagakan;
b. Ketidakupayaan untuk kita menbekalkan kepada anda dengan maklumat terkini, produk dan / atau perkhidmatan.

 

7. Penyimpanan Data Peribadi
Kami akan menyimpan Data Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang berbeza yang digariskan dalam Dasar ini melainkan jika tempoh penyimpanan yang lebih lama telah dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.


8. Hak untuk Akses dan Pembetulan
Anda mempunyai hak untuk :
a. Meminta akses kepada Data Peribadi anda;
b. Permintaan supaya kami membetulkan sebarang Data Peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap atau tidak terkini;
c. Menyampaikan kepada kami sebarang bantahan anda terhadap penggunaan Data Peribadi untuk tujuan pemasaran;
d. Menarik balik kebenaran anda, tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang -undang, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

 

Anda boleh meminta akses kepada atau pembetulan Data Peribadi atau menarik balik kebenaran anda kepada atau menghadkan daripadanya pemprosesan pada bila-bila masa selepas ini dengan mengemukakan suatu permintaan bertulis kepada kami melalui:

 

Bahagian : Bahagian Jualan & Pemasaran
Alamat: No. 70-1-71, D'Piazza Mall, Jalan Mahsuri, 11900 Bayan Baru, Penang.
Tel No: 604-643 8833
Faks : 604-643 8787
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Waktu Operasi  : 9.00am- 6.00pm

 

 

Sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan Data Peribadi anda juga perlu disalurkan kepada kami dengan cara ini.


9. Kebenaran daripada Pihak Ketiga
Sekiranya anda telah menbekalkan Data Peribadi pihak ketiga (contohnya, wakil anda, kontraktor, peguam, ahli kewangan) kepada kami, kami bergantung kepada anda bahawa anda telah memperolehi persetujuan mereka yang secukupnya untuk membolehkan kami memproses Data Peribadi mereka untuk perkara yang berkaitan dengan Tujuan.

 

10. Pindaan Kepada Polisi Perlindungan Data Peribadi

Kami berhak untuk mengemaskini, meminda, dan berbeza Polisi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu untuk mematuhi atau selaras dengan pindaan dalam undang-undang dan peraturan dan juga operasi atau polisi perniagaan kami. Sekiranya, sebarang pindaan ketara telah dilakukan kepada Polisi ini, kami akan menyiarkan pindaan ini di laman web kami: www.emerald-capital.com. Oleh itu, anda mungkin mahu menyemak Polisi kami di laman web kami secara berkala.

 

11. Konflik

Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan antara versi Polisi Bahasa Inggeris ini dengan versi Polisi ini dalam Bahasa Malaysia, versi Polisi  Bahasa Inggeris akan diguna pakai.